Euromunten / Cyprus / 2014 / 5 Euro / Proof / Kostas Montis

49.95