Euromunten / Litouwen / 2015 / 2 Euro / Unc / Europese Vlag

3.95