Euromunten / Spanje / 2002 / 10 euro / Proof / Europese Unie

29.95