Euromunten / Spanje / 2010 / 5 Euro / Proof / Almeria / E-233

19.95