Euromunten / Spanje / 2011 / 5 Euro / Proof / Badajoz / E-254

19.95