Euromunten / Spanje / 2012 / 5 Euro / Proof / Soria / E-319

19.95