Euromunten / Spanje / 2012 / 5 Euro / Proof / Vitoria-Gasteiz / E-297

19.95