Euromunten / Portugal / 2011 / 2 Euro / Unc / Frenao Mendes Pinto

7.95